Regulamin

Spis treści

I. Definicje

II. E-Usługi

III. Konto

IV. Produkty

V. Cena

VI. Promocje

VII. Płatności

VIII. Dostawy

IX. Reklamacje

X. Spory

XI. Dane osobowe

XII. Pliki cookies

XIII. Zmiana Regulaminu

XIV. Prawa autorskie

XV. Postanowienia końcowe

 

 • 1 Definicje
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.citychef.pl
 2. Serwis internetowy jest prowadzony przez: MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Warszawie 00-838 , przy ulicy Prostej 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, , poczta elektroniczna: biuro@citychef.pl
 3. Definicje
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu CityChef.pl;
 5. City Chef: MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Warszawie 00-838, przy ulicy Prostej 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, poczta elektroniczna: biuro@citychef.pl
 6. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Cena – cena brutto Produktu podana na stronie internetowej Serwisu

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz Kontaktowy – funkcjonalność Serwisu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) i skontaktowanie się z City Chef

Formularz Rejestracji –  funkcjonalność Serwisu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta

Formularz Zamówienia – funkcjonalność Serwisu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Produktu do elektronicznego koszyka, a także podanie odpowiednich danych i wybór sposobu dostawy oraz sposobu płatności

Klient – podmiot korzystający z Serwisu, który zawarł lub zamierza zawrzeć z City Chef Umowę z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, osoba będąca osobą fizyczną, wyłącznie pełnoletnia, dokonujący zakupu Produktu 

Konsument – osoba spożywająca Produkt

Konto – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Serwisie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w systemie informatycznym zawierających dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach

Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

Newsletter – informacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Serwisie

Okres abonamentowy – dni, w trakcie których City Chef realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu

Produkt – produkt dietetyczny, w postaci posiłku, dostarczany Klientom jednorazowo, codziennie od poniedziałku do soboty w zestawie wybranym przez Klienta.

City Chef – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.citychef.pl

Umowa –  umowa dostawy Produktu zawierana pomiędzy Klientem a City Chef z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub zawarta mailowo, telefonicznie, za pomocą smsa, innych komunikatorów

Użytkownik– każdy podmiot korzystający ze strony internetowej, na której znajduje się Serwis

Zamówienie – prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Serwisu, które Klient chce zakupić, a także określające sposób zapłaty oraz dane Klienta.

 • 2 E Usługi
 1. City Chef świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 2. a) umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);
 3. b) przesyłanie Newslettera („Usługa Newslettera”);
 4. c) umożliwienie Klientom dodania Produktu do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu podania danych, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”).
 5. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, City Chef świadczy bezpłatnie.
 6. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie do City Chef odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@citychef.pl Po przesłaniu oświadczenia City Chef niezwłocznie usunie Konto Klienta.
 7. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie City Chef odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@citychef.pl
 8. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.
 9. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 10. Klient ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@citychef.pl
 12. City Chef rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Klienta przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.
 • 3 Konto
 1. Założenie Konta wymaga: a) wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie przez podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowanie się na Konto; b) zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem Rejestracji; c) kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 2. Konto może zostać założone również przez podanie danych w Formularzu Zamówienia i złożenie Zamówienia w przypadku, gdy Klient w momencie składania Zamówienia nie posiada Konta.
 3. Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Klienta w Serwisie.
 4. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.
 5. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
 6. City chef zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

 

 • 4 Produkty
 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Klient ma możliwość zawierania Umów dotyczących dostawy Produktów dostępnych w Serwisie w momencie składania Zamówienia. Specyfikacja Produktów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zawarcie Umowy wymaga wykonania kolejno czynności, o których mowa poniżej. Zawarcie Umowy może nastąpić również w wyniku skontaktowania się przez Klienta z City Chef lub w wyniku wymiany oświadczeń drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 3. Klient może dodać wybrany przez siebie Produkt, który chce zamówić spośród Produktów dostępnych w Serwisie. Klient po wyborze odpowiedniego Produktu powinien wybrać:

– w przypadku Produktów należących do kategorii „zestawy diety” – odpowiednie opcje dotyczące: rodzaju diety, dziennej zawartości kalorycznej diety, okresu abonamentowego w tym oznaczenia dni, w których Produkty mają być dostarczone,  dziennej liczby posiłków, liczby zamawianych Produktów

 1. Następnie Klient może dodać wybrany przez siebie Produkt do elektronicznego koszyka przez kliknięcie odpowiedniego przycisku i przejście do podstrony zawierającej podsumowanie koszyka.
 2. Po kliknięciu przycisku „Przejdź dalej”, Klient może przejść do Formularza Zamówienia.
 3. Po przejściu do Formularza Zamówienia, Klient może zalogować się, jeżeli posiada Konto. W przypadku braku Konta podanie danych w Formularzu Zamówienia spowoduje założenie Klientowi Konta.
 4. Po przejściu do Formularza Zamówienia Klient powinien: a) wypełnić jego aktywne pola przez podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon, oraz ewentualnie nazwę firmy, adres oraz NIP, w przypadku, gdy Klient wybrał opcję wskazującą na chęć otrzymania faktury; b) wybrać preferowaną godzinę dostawy wskazując odpowiednie godziny spośród dostępnych oraz ewentualnie uzupełnić uwagi do dostawy poprzez wskazanie piętra oraz kodu do domofonu; c) wskazać ewentualne uwagi dla kuriera; d) wybrać sposób płatności spośród dostępnych opcji; e) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji; f) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 5. Po wykonaniu czynności, o których mowa wyżej, Klient może kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy.
 6. City Chef , niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji. Potwierdzenie to zawiera w szczególności oświadczenie City Chef o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy, a także treść niniejszego Regulaminu.
 7. Klient w Formularzu Zamówienia może podać swoje dane lub dane innych osób, które będą korzystały z Diety – w takim wypadku osoby te nie stają się Klientami ani Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu, to Klient nadal pozostaje stroną umowy o świadczenie Usług ze Sprzedawcą oraz jest obowiązany posiadać wymagane prawem podstawy prawne do podania w Formularzu Zamówienia danych innych osób korzystających z Diety (np. zgodę) i powierzenia ich Sprzedawcy celem dostarczenia Diety.
 8. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej/smsa lub innego komunikatora poprzez przesłanie stosownej wiadomości. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej/smsa powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 10. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 11. Umowa obowiązuje do czasu jej wykonania.
 12. Fakt zawarcia Umowy jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Serwisu.
 13. Menu wchodzących w skład zestawów diet w danym tygodniu jest udostępnianie Klientowi na jego Koncie, przy czym City Chef zastrzega sobie prawo do zmian w menu w sytuacji bieżącej niedostępności poszczególnych składników.
 14. Poza informacjami, wymaganymi podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować City Chef o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, eliminacja 1 produktu stanowi dodatkowy koszt 10 zł za dzień.  City Chef nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z usług City Chef.18. City Chef informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu City Chef oraz telefonicznie lub mailowo przez dietetyków City Chef są oparte na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z Produktów City Chef.
 15. Przekazanie City Chef informacji o których mowa w ust. 13, nie powoduje przyjęcia odpowiedzialności przez City Chef za ewentualne niekorzystne samopoczucie lub negatywny wpływ na zdrowie Klienta, w tym wystąpienie reakcji alergicznych i uczuleniowych lub innych chorób, które wymagają eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych substancji. City Chef nie ponosi odpowiedzialności za dopasowanie zamówionych Produktów do stanu zdrowia Klienta, jak i nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie, jak i realizację wybranego przez Klienta Zamówienia. City Chef nie modyfikuje standardowo przygotowanych zestawów diet ani menu indywidualnie do Klienta. W przypadku dokonania Zamówienia Klient przyjmuje na siebie ryzyko związane ze spożyciem Produktów, w których mogłyby się znaleźć substancje, które powinny być wyeliminowane lub ograniczone w jego diecie.
 • Cena
 1. Podstawowa cena Produktu jest widoczna w Serwisie przy danym Produkcie.
 2. Ostateczna cena Produktu jest zależna od opcji wybranych przez Klienta (np. dziennej ilości kalorii posiłków oraz dziennej liczby zamawianych Produktów) i jest widoczna po zaznaczeniu przez Klienta wszystkich wymaganych opcji.
 3. Ostateczny koszt wszystkich zamawianych Produktów uwzględniający opcje wybrane przez Klienta oraz Okres abonamentowy widoczne są na podstronie zawierającej podsumowanie Zamówienia.
 4. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 • 6 Promocje
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich w City Chef i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.
 2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w City Chef nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 3. Poniższe postanowienia dotyczące voucherów i haseł rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego voucheru lub hasła rabatowego stanowi inaczej.
 4. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego kodu vouchera lub hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje kod voucher lub hasło rabatowe w treści wiadomości.
 5. Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go w City Chef zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi, w oznaczonym na nim terminie oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności w City Chef. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Usługi w City Chef.
 6. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania vouchera w oznaczonym na nim terminie (termin ważności vouchera) oraz w wartości na niej zapisanej.
 7. Voucher zastępuje w City Chef środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Usługi, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w City Chef w wysokości oraz w okresie określonym przez Sprzedawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży. Hasło rabatowe ma zastosowania do Usługi przedstawionej przez City Chef, nie ma zastosowania w stosunku do wszystkich produktów i można wykorzystać go tylko raz.
 9. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w City Chef.
 10. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz hasła rabatowego. Hasło rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym hasłem rabatowym lub voucherem.
 • 6 Sposób i terminy płatności
 1. City Chef umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pomocą:

płatności z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe City Chef  o następującym numerze: 34 1950 0001 2001 6877 4000 0004

 • 7 Dostawa Produktów

1.Produkty dostarczane są przez City Chef do Klienta bezpłatnie, na wskazany przez Klienta adres, z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. City Chef realizuje dostawy w miejscowościach wskazanych na stronie www.citychef.pl
 2. Jeżeli dostawa ma być realizowana poza strefami dostaw obowiązują dopłaty zgodne z informacjami na www.citychef.pl
 3. Produkty dostarczane są przez City Chef w dniu wskazanym przez Klienta zgodnie z obowiązującym grafikiem dostaw o porze proponowanej przez City Chef.
 4. Zamówienia złożone:
 5. w przypadku złożenia Zamówienia przez , telefon lub przez email: w Dni robocze w godzinach 9:00 – 17.00
 6. w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą Serwisu: w Dni robocze do godziny 22:00, zostaną zrealizowane od trzeciego Dnia Roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia, pod warunkiem dokonania wcześniejszej zapłaty, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 6.
 7. Warunkiem realizacji Zamówienia w sposób określony w ust. 5 jest dokonanie zapłaty i zaksięgowanie płatności na koncie City Chef:
 8. do godz. 18:00 w dniu złożenia Zamówienia – przy płatności przelewem tradycyjnym,
 9. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym wystarczające jest, gdy Klient – do godziny wskazanej powyżej – wyśle potwierdzenie przelewu.
 10. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktów, które mają być dostarczane cyklicznie w określone dni, dostawa następuje w te dni, w porze wskazanej przez Klienta przy składaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zamieszczonych powyżej.
 11. Zmiana adresu lub/i godziny dostawy jest możliwa z trzydniowym wyprzedzeniem do godziny 17:00.
 12. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy, zmiany adresu dostawy, zmiany kaloryczności , zmiany typu Produktów w konkretny dzień, z tym, że zawieszenie może nastąpić z trzydniowym wyprzedzeniem:- w przypadku dokonania zgłoszenia przez email: biuro@citychef.pl w Dni robocze: w godzinach do godz. 17.00, – w przypadku dokonania zgłoszenia z formularza kontaktowego za pomocą Serwisu w Dni robocze: do godziny 17:00.00, wyłącznie od trzeciego Dnia Roboczego następującego po dniu złożenia dyspozycji co do zawieszenia dostawy Produktów.
 13. Zawieszenie dostaw nie może być dłuższe niż 30 dni kalendarzowych licząc od początku obowiązywania zawieszenia.
 14. Produkty dostarczane są od poniedziałku do soboty włącznie, do godziny wskazanej przez Klienta, między godziną 2:00 a 8:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. City Chef może poinformować Klientów, że w konkretny dzień ustawowo wolny od pracy dostarcza Produkty lub, że dostawa na ten dzień będzie zrealizowana w dniu poprzednim. Produkty przeznaczone do spożycia w sobotę i niedzielę dostarczane są w sobotę w porze wskazanej wyżej.
 15. Produkty dostarczane są Klientowi przez kuriera na adres wskazany w Zamówieniu. Klient może wyrazić dyspozycję pozostawienia Produktów przed drzwiami wejściowymi lokalu/domu, którego adres wskazano w Zamówieniu, dostawy do rąk własnych po wcześniejszym użyciu dzwonka domofonu lub telefonu.
 16. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach.
 17. Przyjęcie i zrealizowanie Usługi – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub Klienta niebędącego konsumentem, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez Klienta lub Klienta niebędącego konsumentem płynów i produktów.
 18. W razie nieodebrania przez Klienta lub Klienta niebędącego konsumentem dostarczonego posiłku spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną z trzydniowym wyprzedzeniem do godz. 17:00 Dnia Roboczego poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Usługi uważa się za skutecznie doręczony. Klient lub Klient niebędący konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Usługę w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Usługi.
 19. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi Klientowi lub Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientom takim nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 20. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 21. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi lub Klientowi niebędącemu konsumentem umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownej informacji drogą elektroniczną.
 22. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta lub Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta lub Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 23. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta lub Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 24. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem lub klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 25. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, epidemie, stany wyjątkowe lub inne decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zestawu dietetycznego City Chef lub Produktu Klientowi. Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie. Dostawy na ten czas zostają wstrzymane z możliwością ich uruchomienia po ustaniu wyżej wymienionych czynników.

 

 

 • 8 Odstąpienie od Umowy
 1. Produkty dostępne w Serwisie należą do kategorii rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu i mających krótki termin przydatności do użycia.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności podawania przyczyn, najpóźniej na 5 Dni roboczych przed pierwszym dniem Okresu abonamentowego, pod warunkiem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dotrze do City Chef do godzi. 17:00 drogą mailową na adres : biuro@citychef.pl. W takiej sytuacji Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy: (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zgodnie z & 8 punkt 3).

 

……………………………………………………………………      ……………………………………………………………….

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

……………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

…………………………………..

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest:

(1) realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu;

(2) brak możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia;

(3) brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.

 

 • 9 Reklamacje
 1. City Chef zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z Zamówieniem.
 2. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności City Chef wobec Klienta w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę jest określona w przepisach prawa, w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 3. Klient może złożyć reklamację w formie:
 4. droga elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@citychef.pl
 5. City Chef rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się City Chef do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że City Chef  uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Wszelkie reklamacje zostaną przyjęte do rozpatrzenia jeśli zostaną zgłoszone w dniu dostawy reklamowanego posiłku lub zestawu dietetycznego, wyłącznie na podstawie dokumentacji fotograficznej zapakowanych dań umożliwiających identyfikację zgłaszanego problemu.
 7. Reklamacje nie będą rozpatrywane na podstawie samych opisów, fotografii dań rozpakowanych, złożonych po terminie spożycia dania.
 • 10 Spory
 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a City Chef w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.
 • 11 Dane osobowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych jest spółka działającą pod nazwą MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Warszawie 00-838 , przy ulicy Prostej 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, , poczta elektroniczna: biuro@citychef.pl

 

 1. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zamówień i usług oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.

 

3.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO:

– art.6 pkt 1 lit. a. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanej zgody,

– art.6 pkt 1 lit. b. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

 

– art.6 pkt 1 lit. c. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

– art.6 pkt 1 lit. f. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie przez Administratora danych na podstawie zgody.
 2. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu:

– przedawnienia roszczeń,

– wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),

– w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka,

– wykonania umowy,

– czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia,

– czynności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

– fakturowaniem,

– pobieraniem opłat,

– rozpatrywaniem reklamacji,

– ewentualne dochodzenie wierzytelności,

– kontrolą jakości usług,

– marketingiem własnych usług.

 

 1. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”),

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.

 

 1. Administrator danych przetwarzający dane osobowe stosuje środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 1. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.

– kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych  City Chef,

– podmiotom z którymi City Chef współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych,

– dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce,

– dostawcom usług archiwizacji dokumentacji,

– podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,

– kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne,

– agencjom marketingowym,

– biurom rachunkowym.

W/W podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

 1. Serwis Citychef.pl używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

 

 1. Serwis Citychef.pl stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania, oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki)

 

 1. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

 

 1. Administratorem można skontaktować się poprzez kontakt pisemny, na adres: MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Warszawie 00-838 , przy ulicy Prostej 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, poczta elektroniczna: biuro@citychef.pl

 

 

 • 12 Pliki cookies
 1. W ramach działalności Serwisu są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez City Chef lub podmioty z nim współpracujące.
 2. Pliki cookies mogą być:
 3. plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Serwisu przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
 4. plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:
 6. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Serwisu;
 7. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
 8. zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;
 9. zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których Użytkownik loguje się do Serwisu.
 10. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

5.W ramach działalności Serwisu mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z City Chef.

 1. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników.
 2. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie Zamówienia może okazać się jednak niemożliwe.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 4. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
 5. przeglądarka Firefox;
 6. przeglądarka Chrome;
 7. przeglądarka Internet Explorer;
 8. przeglądarka Microsoft Edge;
 9. przeglądarka Opera;
 10. przeglądarka Safari.
 • 13 Zmiana Regulaminu
 1. City Chef jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez City Chef – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy : biuro@citychef.pl W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, City Chef niezwłocznie usunie Konto Klienta.
 • 14 Prawa autorskie
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do City Chef jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym min. treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://citychef.pl/regulamin/ w formacie PDF.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20 kwietnia 2020 r.